หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / สตง. ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 84 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1136
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / สตง. ปี65 (TBC)

ISBN : ---
พิมพ์ปี :     ธันวาคม 2565
จำนวนหน้า : 264  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                    

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                           

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                    

*ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

*ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน            

*หลักการประชาสัมพันธ์                                                                                                

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของหน่วยงาน                                        

*การประชาสัมพันธ์ตามโครงการและภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน                                       

*การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์                                              

*การสื่อสารในยุคดิจิทัล                                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการย่อความและการจับประเด็นใจความสำคัญ                                                  

*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                         

*เทคนิคและกระบวนการผลิตข่าว                                                                                    

*เทคนิคการผลิตรายการ การผลิตบทความ การผลิตสื่อการเพื่อการเผยแพร่                                     

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          

*เทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร                                                                   

*การประสาน ติดตาม รวบรวมข้อมูลเพื่อการผลิตข่าวสาร                                                           

*การวิเคราะห์ข่าว การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                 

*การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (Digital)                                                                         

*จรรยาบรรณและคุณสมบัติที่ดีของนักประชาสัมพันธ์                                                               

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                  

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการปัจจุบัน สังคมและเศรษฐกิจ                                 

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.       

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top