หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา)  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / สตง. ปี65 (TBC)

ผู้เข้าชม 93 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1138
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา)  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / สตง. ปี65 (TBC)

ISBN : ---
พิมพ์ปี :     ธันวาคม 2565
จำนวนหน้า : 320 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                    

*พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561                         

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                               

*ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ข้อกำหนดทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                                     

*ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                              

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

*ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรัยราคาได้ (ค่า K)                 

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2558                   

*พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542                                                                                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.2542                                                                           

*ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา                                                                                          

*วิศวกรรมสำรวจและออกแบบ                                                                                        

*ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการทาง                                                                                  

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     

*แนวข้อสอบงานเขียนแบบออกแบบวิศวกรรม                                                                

*แนวข้อสอบวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                  

*รวมแนวข้อสอบวิศวกรโยธา      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top