หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น / กสถ. (CA)

ผู้เข้าชม 63 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA040
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น / กสถ. (CA)
ISBN :   ---  
พิมพ์ :  ธันวาคม  2562
จำนวนหน้า : 233 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก แบบชีท
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
Δ  พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Δ  พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Δ  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ..2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Δ  กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน
Δ  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
Δ  ควารู้เกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Δ  ความรู้เกี่ยวกับงานตม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งทีสมัครสอบ
 
สารบัญ
>> แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น สำรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ
การฟื้นฟู และการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยเป็นต้น
>> แนวข้อสอบ กฎหระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
>> แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
>> สรุป พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
>> แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
 
>> สรุป พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2522
>> แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
>> แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
>> แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาขีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ.2554
>> แนวข้อสอบ กฎกระทรวงแรงงานเรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอภัย
>> แนวข้อสอบ แผนป้อวกันและบรรเทาสาธารรภัยแห่งชาติ พ.ศ.2533-2557
>> แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญ ปี2560
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top