หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (TBC)

ผู้เข้าชม 255 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1146
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (TBC)

ISBN : 978-616-46336-2-9
พิมพ์ปี :    ตุลาคม 2562 
จำนวนหน้า : 272  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ 

****ความรู้เกี่ยวกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

          «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

          «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546

*กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษ

ในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2548

*ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน สามี ภริยา ผู้บุพการี

ผู้สืบสันดานของพยานหรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2547

*ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2548

*ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

*กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษ

ในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2548

*ความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดี หลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

*ความสำคัญของพยานหลักฐาน                                                        

      «แนวข้อสอบ ความสำคัญของพยาน

*ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา

      «แนวข้อสอบ ความสำคัญของพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา

*แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                                           

      «แนวข้อสอบแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน

*ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา

      «แนวข้อสอบ ความมุ่งหมายของการคุ้มครองพยานตามกฎหมายคุ้มครองพยานคดีอาญา

*บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง                                                                    

      «แนวข้อสอบ บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครอง

*สิทธิของพยาน                                                                          

      «แนวข้อสอบ สิทธิของพยาน

*ประเภทความผิดที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานบุคคล              

      «แนวข้อสอบ ประเภทความผิดที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานบุคคล

*มาตรการคุ้มครองพยาน                                                       

      «แนวข้อสอบ มาตรการคุ้มครองพยาน

*การอนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองพยาน                                        

      «แนวข้อสอบ การอนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองพยาน 

*หน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน                                   

      «แนวข้อสอบ หน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน

*การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน                       

«แนวข้อสอบ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน 

*ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน             

«แนวข้อสอบ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน

*อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองพยาน                                   

      «แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน

      «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

      «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

      «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Close หน้าต่างนี้
Go Top