หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (TBC)

ผู้เข้าชม 243 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1149
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (TBC)

ISBN : 978-616-46303-0-7
พิมพ์ปี :    มกราคม 2561
จำนวนหน้า : 272  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ 

**ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง 

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม 

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

*พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 

-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 

*พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

*ความรู้เกี่ยวกับกรอบ แนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งและ

ระงับข้อพิพาทในชุมชน 

*ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยเครือข่ายและอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2548 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 

-แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 

*การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย 

Øพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ 

*ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนด้านการส่งเสริม 

-แนวข้อสอบ นักวิชาการยุติธรรม 

-เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Close หน้าต่างนี้
Go Top