หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค ปี65-66 (TBC)

ผู้เข้าชม 217 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1153
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมควบคุมโรค ปี65-66 (TBC)

ISBN :  --- 
พิมพ์ปี :    ธันวาคม 2565 
จำนวนหน้า : 272  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก

สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมโรค                                                                                                

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                        

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ฉบับที่  2 พ.ศ. 2563                                                                                

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังการรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                              

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561                                                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561                                                             

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                                   

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                 

*หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                      

*หลักวิชาการงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ และการบริหารงบประมาณ                                            

*หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                                                            

*การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การบันทึกรายการทางบัญชี                                                                       

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ                                                                               

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                                  

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                              

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                                                   

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์             

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมควบคุมโรค

Close หน้าต่างนี้
Go Top