หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (บุคคลภายใน) กทม. / กรุงเทพมหานคร (TBC)

ผู้เข้าชม 237 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1157
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (บุคคลภายใน) กทม. / กรุงเทพมหานคร (TBC)

ISBN :  BB-248

พิมพ์ปี :    ธันวาคม 2565 

จำนวนหน้า : 272  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ 

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                      

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                               

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563                                               

*แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563                          

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555

*แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555 และแก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                     

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                

*การบัญชีแยกประเภท                                                                                                  

*การตั้งฎีกาเบิกเงิน การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน                         

*สรุปสาระสำคัญการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน                                        

*กระบวนการจัดหาพัสดุตามระเบียบกำหนด                                                                        

*หลักวิชาการงบประมาณ การวิเคราะห์งบประมาณ และการบริหารงบประมาณ                                 

*หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ                                                                  

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ                                                                     

*แนวข้อสอบหลักวิชาการพัสดุ                                                                                   

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.                                                                          

*แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 3.         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top