หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ปี65-66 (TBC)

ผู้เข้าชม 253 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1158
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ปี65-66 (TBC)

ISBN :    --- 
พิมพ์ปี :    มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 272  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ 

**ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                              

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                   

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                          

*ความรู้ด้านการบริหารงานคลังและพัสดุ                                                                          

*ความรู้ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ                                                                                    

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                  

*ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                           

*ความรู้ด้านการประสานงาน                                                                                          

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                   

*แนวข้อสอบงานธุรการ          

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top