หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ปี65-66 (TBC)

ผู้เข้าชม 258 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1159
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ปี65-66 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :   ปี 2565- 2566
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มเย็บแม็กปกใส
 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                             

*พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562                          

*พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559           

*พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535                                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558                         

*พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545                                                                            

*พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562                                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562                                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ.2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551   และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540        

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2561

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4. พ.ศ.2564 

*ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกป่า                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการที่ดินป่าไม้ และการจัดการป่าชุมชน

*การป้องกันรักษาป่าและการควบคุมไฟป่า                                                                          

*การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                  

*การจัดการเพื่อคุ้มครอง อนุรักษ์ รักษาพันธ์สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา                                    

*การพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ที่พบในพื้นที่ป่าไม้                                     

*แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top