หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (TBC)

ผู้เข้าชม 250 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1167
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (TBC)
ISBN :   BB-257
พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 324 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม เข้าเล่มสันกาว
 

สารบัญ

**แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ.2564

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ.2553

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                           

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 88

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                  

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564                                           

*แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                        

*ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติและอนุสัญญาที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพรับผิดชอบ   143

*ความรู้เกี่ยวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน                                           

*พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ.2559                                               

*พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2565

*พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562                                                          

*ระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552                                      

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552                   

*ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญา                                                  

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565              

*แนวข้อสอบนักวิชาการยุติธรรม       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Close หน้าต่างนี้
Go Top