หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (TBC)

ผู้เข้าชม 196 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1168
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 66 (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 282 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                  

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                                     

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535                                                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560            

*พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2551                                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สถานพยาบาลพ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2559                 

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562 

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                           

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                        

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน                                                                                     

*วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                             

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top