หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 600ข้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. ครั้งที่ 1/2564 (NV)

ผู้เข้าชม 547 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV036
  • ราคาพิเศษ : 219 บาท
  • ราคาปกติ 230 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 600ข้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กทม. ครั้งที่ 1/2564 (NV)
พิมพ์ : มกราคม 2565
จำนวน : 231 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
สารบัญ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 600ข้อ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564
 ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเก่ยวกับหลักการบัญชี งบประมาณ และการเงิน
 ส่วนที่ 2 การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท บัญชีแยกต่างๆ
 ส่วนที่ 3 การจัดทำรายงานทางการเงิน
 ส่วนที่ 4 การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและเงินฝากธนาคาร
 ส่วนที่ 5 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ส่วนที่ 6 การตั้งฎีกาเบิกเงิน การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
 ส่วนที่ 7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
               1.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง วิธีงบประมาณ พ.ศ.2563
               2.ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน
                  และการตรวจเงิน พ.ศ.2555  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
               3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
               4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
จัดทำโดย...กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top