หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 600ข้อ นักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ (ด้านตุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (NV)

ผู้เข้าชม 128 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV037
  • ราคาพิเศษ : 228 บาท
  • ราคาปกติ 240 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 600ข้อ นักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ (ด้านตุ้มครองพยาน) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (NV)
พิมพ์ : กรกฏาคม 2562
จำนวน : 236 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
สารบัญ
ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 600ข้อ นักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ (ด้านตุ้มครองพยาน)
                              กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ    ประจำปี 2562              
 ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม
 ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ
 ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
 ส่วนที่ 5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาราจักรไทย พ.ศ.2560
 ส่วนที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับการเป็นข้าราชการที่ดี
 ส่วนที่ 7 หลักธรรมาภิบาล
 ส่วนที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ส่วนที่ 9 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน
 ส่วนที่ 10 กฏ ระเบียบ แนวปฎิบัติที่เกี่ยวกับคุ้มครองพยาน
 ส่วนที่ 11 ความสำคัญของพยานหลักฐาน
 ส่วนที่ 12 ความสำคัญของการคุ้มครองพยานบุคคลต่อกระบวนการพิจารณาคดีอาญา
 ส่วนที่ 13 ความสำคัญของการคุ้มครองพยาน ความมุ่งหมายของ
                 การคุ้มครองพยานตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา
 ส่วนที่ 14 บุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง สิทธิของพยาน ประเภทความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
                 การคุ้มครองพยานบุคคล
 ส่วนที่ 15 มาตรการคุ้มครองพยา
 ส่วนที่ 16 การอนุมัติใช้มาตรการคุ้มครองพยาน หน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองพยาน
                 วิธีการคุ้มครองพยาน การปฏิบัติที่เหมาะสม
ส่วนที่ 17 การประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                การสิ้นสุดการคุ้มครองพยาน การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับความคุ้มครองพยาน
 สวนที่ 18 ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน
 ส่วนที่ 19 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานคุ้มครองพยาน
 
                              ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
จัดทำโดย...กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Close หน้าต่างนี้
Go Top