หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (TBC)

ผู้เข้าชม 115 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1171
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (TBC)
ISBN :  BB-258
พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 292 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก 
 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                       

*แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                     

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560            

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                                       

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                  

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 95

*การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                                       

*การส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                                

*ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health Literacy)                                                                                 

*การวิจัยทางด้านสาธารณสุขและการติดตามประเมินผล                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับอนามัยชุมชน
*อนามัยสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ                                                                                   

*พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562                                                                     

*หลักระบาดวิทยาและการควบคุมโรค                                                                                          

*การเฝ้าระวังโรค                                                                                                                   

*การรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                                                                    

*แนวข้อสอบการรักษาพยาบาลเบื้องต้น                                                                                  

*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                                

*การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ                                                                                      

*แนวข้อสอบหลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                               

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                    

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                                        

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.                       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top