หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ ปี66 (TBC)

ผู้เข้าชม 127 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1177
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) กรมราชทัณฑ์ (TBC)

ISBN :    BB-261
พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 299 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม เข้าเล่มสันกาว
 

สารบัญ

***ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                        

*นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 2566                                                                                  

*เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์                                                                              

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562  

*พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                     

*กฎกระทรวงการดำเนินการทางวินัยผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563                                                          

*กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจำ พ.ศ. 2563                              *กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ. 2563                                               

*กฎกระทรวงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ พ.ศ. 2563                                         

*กฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ. 2563                                                                      

*กฎกระทรวงกำหนดระบบการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง การควบคุมและการแยกคุมขังและการย้ายผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563                    *กฎกระทรวงการร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆหรือการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563         

*กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่ผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563              

*พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482                                                  

*ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์                                              

*ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ พ.ศ.2552                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2.                                   

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3. พ.ศ. 2562   

*มาตรการควบคุมผู้ต้องขังกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง                                                     

*ความรู้ด้านการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                                 

*หลักการพื้นฐานของการบริหารงานเรือนจำที่ดี                                                                     

*การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังไทยตามแนวทางสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม                                                                              

*แนวข้อสอบหลักการบริหารงานราชทัณฑ์                                                                    

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                        

*รวมแนวข้อสอบ                                                                                                  

*แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                                                     

*แนวข้อสอบความรู้ด้านกฏหมาย                                                                              

*แนวข้อสอบพิเศษเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ ถาม-ตอบ                                                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมราชทัณฑ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top