หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ (TBC)

ผู้เข้าชม 144 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1178
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมราชทัณฑ์ (TBC)

ISBN :    --- 
พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 270 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม  แบบชีท ปกใสเย็บม็ก 
 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                       

*นโยบายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ 2566                                                                              

*เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์                                                                            

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562 

*พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560                                                                                

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                      

*กฎกระทรวงการดำเนินการทางวินัยผู้ต้องขัง พ.ศ.2563                                                           

*กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินของผู้ต้องขังเป็นสิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในเรือนจำ พ.ศ.2563 

 *กฎกระทรวงการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ พ.ศ.2563                                              

*กฎกระทรวงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ พ.ศ.2563                                          

*กฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง พ.ศ.2563                                                                      

*กฎกระทรวงกำหนดระบบการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขัง การควบคุมและการแยกคุมขังและการย้ายผู้ต้องขัง พ.ศ.2563

*กฎกระทรวงการร้องทุกข์ การยื่นเรื่องราวใด ๆ หรือการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาของผู้ต้องขัง พ.ศ.2563        

*กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของเครื่องพันธนาการที่ใช้แก่ผู้ต้องขัง พ.ศ.2563               

*พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482                                                

*ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์                                              

*ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการราชทัณฑ์ พ.ศ.2552                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ                                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ.2553   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                           

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                         

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมราชทัณฑ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top