หมวดสินค้าหลัก

พนักงานคุ้มครองสิทธและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ วุฒิปริญญาตรี ใหม่ล่าสุด (GB)

ผู้เข้าชม 265 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB045
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
พนักงานคุ้มครองสิทธและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ วุฒิปริญญาตรี ใหม่ล่าสุด (GB)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน  2562
จำนวนหน้า : 269 หน้า
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
หลักสูตร
>> ประวัติกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
>> ความรู้ความสามารถทั่วไป
>> ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
      ในการพิจาราอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
>> ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
      งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
>> ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญํตอการจัดซื้อจัดจ้างและการ
     บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
     ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
>> ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
      พนักงานราชการ พ.ศ.2547
>> ความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกระทรวงการยุติธรรม
>> ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเหตุการณ์ปัจจุบัน
>> ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาทั่วไป
>> ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 
สารบัญ
♥ ปะวัติความกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   อำนาจหน้าที่
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
   ภารกิจหลัก
   เป้าประสงค์ภารกิจหลัก
♥ พะราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
   จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
♥ พะราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
   จำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
♥ พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
   ราขการ พ.ศ.2558
♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
   ของทางราขการ พ.ศ.2558
♥ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
   พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
♥ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
♥ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
♥ การปฏิบัติหน้ที่ปรักษากฎหมาย
♥ การะบวนการห้คำปรึกษาทางกฎหมาย
♥ ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
♥ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
♥ แนวข้สอบ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
♥ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
♥ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
♥ การคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา
♥ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา
♥ ตัวอย่างแนวข้สอบ ข่าวเหตุการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
   เฉลยแนวคำตอบ
 
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Close หน้าต่างนี้
Go Top