หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ สอบเข้าปริญญาโทนิติศาสตร์ สาขากฎหมายภาษีอากร (TBC)

ผู้เข้าชม 537 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1179
  • ราคาพิเศษ : 221 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ สอบเข้าปริญญาโทนิติศาสตร์

สาขากฎหมายภาษีอากร (TBC)

ISBN :    BB-260

พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 250 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม เข้าเล่มสันกาว
 

สารบัญ

****ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร

   ลักษณะของภาษีอากรที่ดี

   โครงสร้างของภาษีอากร

   รายรับรายจ่ายของรัฐบาล

   หลักและทฤษฎีภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร                       

*อาชญากรรมเกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                

*ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                    

*ภาษีเงินได้นิติบุคคล  กิจการข้ามชาติ TRANSFER PRICING ความทั่วไปเกี่ยวกับอนุสัญญาภาษีซ้อนฯ 

*ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                                                     

*ภาษีมูลค่าเพิ่ม,  ความสัมพันธ์ของระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ, ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

*อากรแสตมป์                                                                                                         

*ภาษีการรับมรดก                                                                                                  

*มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรในส่วนของฝ่ายปกครองของกรมสรรพากร ข้อพิพาททางภาษีอากร

*แนวข้อสอบถาม – ตอบ          

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโท

Close หน้าต่างนี้
Go Top