หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) (TBC)

ผู้เข้าชม 237 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1181
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) (TBC)

ISBN :    --

พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 311 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม  ปกใสเย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535                                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                               

*หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA)และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA   

*การลดก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

*การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน                                                       

*การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและเสียง                                                   

*การวางแผน การจัดทำแผนและโครงการในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                      

*การบริหารจัดการ การลดปริมาณ และการกำจัดขยะมูลฝอย                                                     

*พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ การจัดการความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม และการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่                                                             

*การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2.5                                                                      

*การจัดการมลพิษทางอากาศในเขตเมือง                                                                           

*การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเมือง                                                                             

*สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ ขยะ น้ำเสีย และพื้นที่สีเขียว                                         

*การจัดการและการบริหารสิ่งแวดล้อม                                                                               

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                  

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง                                                               

*แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                       

*แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม                         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top