หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (TBC)

ผู้เข้าชม 227 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1182
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปี 66  (TBC)

ISBN :    --

พิมพ์ปี :  มกราคม 2566
จำนวนหน้า : 280 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม  ปกใสเย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                        

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560                     

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560                  

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560    

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                                

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                

*กฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2560                                                    

*แนวข้อสอบกฎกระทรวงออกตามความในพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          

*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)                                                 

*แนวถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP                                                                  

*ความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านพัสดุ                                                                                 

*การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ                                                                                   

*การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: e – market)  และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding)                                         

*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543                                                             

*แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                 

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์        

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top