หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ศึกษานิเทศก์ (ภาค ก+ข) สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดเจาะข้อสอบล่าสุด (SP)

ผู้เข้าชม 74 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP056
  • ราคาพิเศษ : 285 บาท
  • ราคาปกติ 300 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ศึกษานิเทศก์ (ภาค ก+ข) สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดเจาะข้อสอบล่าสุด (SP)
ISBN :   978-616-216-512-2
พิมพ์ :  ธันวาคม  2560
จำนวนหน้า : 284 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
⇒ ภาค ก. ความรู้ทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
     Δ นโยบายรัฐบาล นโยบายละแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
        ศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     Δ กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
     Δ กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
     Δ กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     Δ กฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
     Δ กฏหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง
     Δ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
     Δ กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ยวข้องโดย
        ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
     Δ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
     Δ ความรู้ความสามารถด้นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
        โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        กำหนด
⇒ ความรู้ความสามารถทางการศึกษานิเทศ
     Δ งานการนิเทศ
        ∞ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
        ∞ การส่งเสริมการใช้หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร หลักการสอน
            หลักจิตวิทยาและการจดกระบวนการเรียนรู้
        ∞ การส่งเสริมและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
        ∞ การส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
        ∞ การพัฒนาระบบการวัดละประเมินผล
     Δ งานติดตาม ตรวจสอบ การศึกษาค้นคว้า และการใช้บริการวิชาการ
     Δ งานวิเคราะห์วิจัย งานการพัฒนาครู ฯลฯ
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) / ข้าราชการ สพฐ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top