หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี66 (TBC)

ผู้เข้าชม 205 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1184
  • ราคาพิเศษ : 276 บาท
  • ราคาปกติ 290 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานปกครองปฏิบัติงาน สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปี66 (TBC)

∞ ISBN :   BB-264 

∞ พิมพ์ปี :  มกราคม ปี 2566

∞ จำนวนหน้า : 330 หน้า
∝ รูปแบบ :   รูปเล่ม  สันกาว
 

สารบัญ

→ 1.  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและปกครองได้แก่

*การเลือกตั้งระดับชาติ                                                                             

*การประชามติ  และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ                                      

*การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร                                                     

*สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติงานทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า-ออก การแจ้งเกิด การแจ้งตาย และการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป ได้แก่ การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนการหย่า การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม และการจดทะเบียนชื่อบุคคล      

*พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505                                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน/ฉบับที่ 3 พ.ศ.2548) 

*ความรู้งานด้านการทะเบียนปกครอง การจดทะเบียนพินัยกรรม การจดทะเบียนมูลนิธิ สมาคม การจดทะเบียนพาณิชย์ 

*แนวข้อสอบทะเบียนพินัยกรรม 

*แนวข้อสอบทะเบียนมูลนิธิ 

*แนวข้อสอบทะเบียนสมาคม 

→ 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

*สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และที่แก้ไขฉบับที่ 1. 2564   

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 

*พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 172

*พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2555                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555                                                                     

*พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2533  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533                                            

*กฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ.2463                                           

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทะเบียนชื่อบุคคล พ.ศ.2551                             

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2541                        

*พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                                                      

*พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540               

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top