หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร / กทม. (TBC)

ผู้เข้าชม 213 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1188
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน สนง.คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร / กทม. (TBC)

∞ ISBN :   BB-268

∞ พิมพ์ปี :  ปี 2566

∞ จำนวนหน้า : 272 หน้า
∝ รูปแบบ :   รูปเล่ม  สันกาว
 

สารบัญ

***พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                                

*พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563                                 

*พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563                                                    

*กฎกระทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562                                              

*พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5.พ.ศ. 2543        

*พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508                                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2543                   

*พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2534                     

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

*การบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   

*พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                          

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558                            

*แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีกพ.ศ. 2558     

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ.2564                                        

*ความรู้ด้านการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูล                                                                     

*การจัดทำระบบฐานข้อมูล                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร                                                        

*รวมแนวข้อสอบ                                                                                                   

*แนวข้อสอบการจัดการเอกสารในสำนักงาน                                                                 

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top