หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักบัญชี กรมบัญชีกลาง (TBC)

ผู้เข้าชม 191 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1196
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักบัญชี กรมบัญชีกลาง (TBC)

ISBN :    978-616-46365-2-1

พิมพ์ปี :  มกราคม 2564
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม  สันกาว
 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                   

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560     

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558                

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

*ระบบราชการ 4.0                                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ด้านการคลังและเศรษฐศาสตร์                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผนงาน                                                                   

*การประสานงานและการจัดการองค์การ                                                                                      

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน                                                                

*แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 1                                                                                     

*แนวข้อสอบ การคลัง ชุดที่ 2                                                                                     

*แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์                                                                                           

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหารราชการในปัจจุบัน                                        

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบัญชีกลาง

Close หน้าต่างนี้
Go Top