หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 1,070ข้อ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ก.พ. ปีการศึกษา พ.ศ.2566 (CWE) 

ผู้เข้าชม 262 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CW001
  • ราคาพิเศษ : 265 บาท
  • ราคาปกติ 279 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบ 1,070ข้อ ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ก.พ. ปีการศึกษา พ.ศ.2566 (CWE) 

∞  พิมพ์ปี     :  อัพเดตล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2566

∞  จำนวนหน้า   : 238 หน้า

∞  รูปแบบ   :  แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก 
 
สารบัญ

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก ทุกระดับ ปวช.ปวส. ป.ตรี และ ป.โท) จำนวน 238 หน้า     

จำนวน 1,070 ข้อ

โจทย์ข้อสอบปรนัยพร้อมเฉลยอธิบายคำตอบวิธีคิดอย่างละเอียด                  

» 1. ความสามารถในการคิดคำนวณ  *จำนวน 250 ข้อ *

          ก.ด้านการคิดคำนวณ โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น

การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณต่างๆ

          ข.ด้านเหตุผลโดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ

การหาข้อยุติ ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญญลักษณ์สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

» 2. ความสามารถทางภาษาไทย *จำนวน 100 ข้อ*

          ก.ด้านความเข้าใจภาษา โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความหรือ

ข้อความรวมทั้งการสรุปความและตีความ

          ข.ด้านการใช้ภาษาโดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง

ตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ

» 3. ความรู้ภาษาอังกฤษ *จำนวน 109 ข้อ*
 
» 4. วิชาความรู็และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี *จำนวน 109 ข้อ*
        1. พระราชบัญญัติ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553
            *จำนวน 215 ข้อ*
        2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
            แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 *จำนวน 93 ข้อ*
        3. พระราชบัญญํติวิธีปฎิบัติราขการทางการปกครอง พ.ศ.2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
            *จำนวน 174 ข้อ*
        4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 *จำนวน 22 ข้อ*
        5. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
        6. วิชาประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ *จำนวน 69 ข้อ*

 

 

                                                                              

   จัดทำโดย...อ.ชวิศ ใจทิพย์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top