หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (TBC)

ผู้เข้าชม 52 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1199
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร (TBC)

∝ ISBN . 978-616-46312-8-1

พิมพ์เมื่อ : 2562

จำนวน:  258 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว <<
 

สารบัญ

**แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์

*แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย

*นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

*นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน

*การจัดทำฐานข้อมูล

*การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อทักษะชีวิต

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

*การประกันคุณภาพการศึกษา

*การติดตามประเมินผลโครงการ และรายงานผลโครงการ

*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน

*เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ

*แนวข้อสอบ การจัดทำแผนงาน  โครงการ

*การพัฒนาหลักสูตร

*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตร

*การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย

*บทบาทภารกิจ ของครู กศน. ตำบล

*แนวข้อสอบ หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) / สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top