หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.ศ.น. / สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(TBC)

ผู้เข้าชม 214 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP058
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

รวมข้อสอบเก่า นักทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ก.ศ.น. / สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วุฒิปริญญาตรี(TBC)

∝ ISBN . -- 

พิมพ์เมื่อ : 2564

จำนวน:  270 หน้า

>> รูปแบบ   : ปกใสเย็บแม็ก แบบชีท<<
 

หลักสูตรการสอบ

• ประวัติ ก.ศ.น

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

• พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

• พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

   และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

• พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

   และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546

• พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

• การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

• นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

• หลักการ/แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

• การวางแผนและบริหารโครงการ

• กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

• ระเบียบว่าด้วยการรักษาควมลับของทางราชการ พ.ศ.2544

• การบรืการงานบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

• วิ.ปกครอง การรับผิดทางละเมิด

• การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

 สารบัญ 

♥ ประวัติ ก.ศ.น

♥ กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

♥ แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

   เฉลยคำตอบ 

♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย

♥ ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

   และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   เฉลยคำตอบ

♥ ตัวอย่างแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

   เฉลยคำตอบ

♥ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

   เฉลยคำตอบพร้อมคำอธิบาย

♥ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

   แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

   เฉลยแนวคำตอบ

♥ แนวข้อสอบ-ข้อสอบ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

   เฉลยแนวคำตอบ

♥ ตัวอย่างแนวข้อสอบ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564)

   เฉลยคำตอบ

♥ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555

   เฉลยคำตอบ

♥ แนวข้อสอบ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   เฉลยคำตอบ

♥ แนวข้อสอบ นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา

   เฉลยคำตอบ

♥ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539

   เฉลยคำตอบ

♥ แนวข้อสอบ : เฉพาะตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

   เฉลยคำตอบ

♥ แนวข้อสอบ : เฉพาะตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

   เฉลยคำตอบ

♥ แนวข้อสอบ : ทรัพยากรบุคคลกระบวนการบริหารทรัพากรบุคคล การวางแผน และการบริหารโครงการ

   เฉลยคำตอบ

♥ แนวข้อสอบ ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

   เฉลยคำตอบ

 

          × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×

 

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) / สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top