หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา (TBC)

ผู้เข้าชม 54 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1203
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา (TBC)

∝ ISBN . -- 

พิมพ์เมื่อ : 2564

จำนวน:  270 หน้า

>> รูปแบบ   :    E-BOOK รอรับไฟล์ผ่านทาง E-mail / สามารถปริ้นได้<<
 

สารบัญ

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            

*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                         

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                                               

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540                                               

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน                          

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์                                                         

*บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ                 

*การบริหารจัดการฐานฐานข้อมูลชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน การจัดการเรียนรู้ การสื่อสารการประสานงาน    

*วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)                                                                                   

*กระบวนการจัดการเรียนรู้                                                                                             

*ภารกิจ กศน.ตำบล บทบาท หน้าที่และภาระ ของครู กศน. ตำบล                                                

*การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551                

*การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                             

*การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ/การศึกษาเพื่อทักษะชีวิต/การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

และเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                   

*การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                         

*สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                                 

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       

*การพัฒนาหลักสูตร                                                                                                    

*กระบวนการจัดการเรียนรู้                                                                                             

*การศึกษาวิเคราะห์และวิจัยผลงานทางวิชาการ                                                                     

*การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                                                   

*แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                      

*แนวข้อสอบ การทำจัดแผนงาน /โครงการ                                                                     

*แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา                                                

*แนวข้อสอบ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา                                                                      

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                             

*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) / สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top