หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI )(TBC)

ผู้เข้าชม 56 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1207
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI )(TBC)

∝ ISBN .  BB-090

พิมพ์เมื่อ : 2562

จำนวน:  270 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว <<
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  1.

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ชุดที่  2.

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ Grammar (ไวยากรณ์ )

*แนวข้อสอบภาค  Vocabulary  (คำศัพท์)

*แนวข้อสอบ  Reading Passages  (ความเข้าใจในการอ่านบทความ)

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

*แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป 

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

Close หน้าต่างนี้
Go Top