หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 900ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายฯ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี66 (NV)

ผู้เข้าชม 82 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV042
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 900ข้อ นักวิเคราะห์นโยบายฯ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี66 (NV)
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2566
จำนวน : 278 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
ประกอบด้วย
คำแนะนำการรับสมัครฯ
รวมข้อสอบ 900ข้อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
                                   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

 >>  1. ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
            ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง
                            เศรฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเท การปกครอง
                            การบริหารราชการ และนโยบายรัฐบาล 
                          1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง
                                เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
                          1.2 การปกครอง การบริหารราชการ 
                          1.3 นโยบายรัฐบาล
             ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
                          2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
                          2.2 กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
                          2.3 กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                          2.4 กฏหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง
                          2.5 กฏหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
                          2.6 กฏหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
                                อนุญาตของทางราชการ
                          2.7 กฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
                          2.8 กฏหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
                          2.9 กฏหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
                          2.10 กฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                                  และแนวทางปฎิบัติที่เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                          2.11 กฏหมายเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ
                          2.12 กฏหมายว่าด้วยปฎิบัติราชการทางอิเล็คทรอนิกส์
             ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
             ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
>>  2. วิชาความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของ
           สำนักงานปบัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
>>  3. วิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
             3.1 Structure
             3.2 Vocabulary
             3.4 Reading Comprehension
>>  4.วิชาความรู้และทักษะพื้นฐานในการปฎิบัติหน้าที่
          ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
             4.1 นโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
             4.2 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
                   แผนการปฎิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13
             4.3 แผนปฎิบัติราชการกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
                   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566- 2570 
             4.4 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และการจัดทำแผน
                   และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plane)
             4.5 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ
                   การติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการ
             4.6 ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของศูนย์ดำรงธรรม
 
เฉลยข้อสอบ 900ข้อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
                                     สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

 
จัดทำโดย...กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top