หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (TBC)

ผู้เข้าชม 50 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1208
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (TBC)

∝ ISBN .   ---- 

พิมพ์เมื่อ : 2563

จำนวน:  270 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก  <<
 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี                                                                      

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548                                

*ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548                                    

*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                               

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                 

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               

*การวางแผน                                                                                                           

*การจัดทำแผนงานและ โครงการ                                                                                    

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                              

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                              

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                              

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.              

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top