หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (TBC)

ผู้เข้าชม 47 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1213
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (TBC)

∝ ISBN . --

พิมพ์เมื่อ : 2566

จำนวน:  295 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็กแบบชีท  <<
 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                          

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านความเข้าใจภาษาไทยและด้านการใช้ภาษาไทย   

*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                    

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง                                  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                             

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                     

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                   

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562   

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                                            

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                 

*แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง                                      

                         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top