หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (TBC)

ผู้เข้าชม 52 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1214
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (TBC)

∝ ISBN . --

พิมพ์เมื่อ : 2566

จำนวน:  292 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็กแบบชีท  <<
 

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านความเข้าใจภาษาไทยและด้านการใช้ภาษาไทย 

*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                    

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง                                  

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ.2560                                                                            

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540                                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                           

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                  

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                          

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 

*การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล                                                                                  

*เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ของ HRD ในอนาคต                 

*การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                  

*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                          

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                       

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล                             

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top