หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ ภาค ข. นักวิชาการคลังปฎิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (GB)

ผู้เข้าชม 42 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB046
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ ภาค ข. นักวิชาการคลังปฎิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (GB)
ISBN : 978-616-216-892-5
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน  2562
จำนวนหน้า : 235 หน้า
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
หลักสูตร
>> พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561
>> พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
>> ระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
      และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
>> ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
>> ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
>> ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน
      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
>> ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อมูล หรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ
>> ความรู้เกี่ยวกับงานตาม "ลักษณะงานที่ปฏิบัติ" ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
 
สารบัญ
♥ หน้าทีและความรับผิดชอบหลักของนักวิชาการคลัง
♥ พะราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
♥ สรุป สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
♥ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
♥ ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการจ่ายเงิน
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การส่วนท้องถิ่น ฉบับที่4 พ.ศ. 2561
♥ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
   และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2,3 พ.ศ.2543
♥ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
♥ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติการบันทึกบัญชี
   การจัดทำทะเบียบและรายงานการเงินของปกครองส่วนท้องถิ่น
♥ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติการบันทึกบัญชี
   การจัดทำทะเบียบและรายงานการเงินของปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
♥ ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการจ่ายเงิน
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
   ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
♥ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การ
   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543
♥ ระเบียบกระทรวงมาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการจ่ายเงิน
   การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
   ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
♥ แนวข้สอบ นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
 
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top