หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานศาลยุติธรรม (TBC)

ผู้เข้าชม 43 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1220
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป สำนักงานศาลยุติธรรม (TBC)

∝ ISBN .  978-616-46376-1-0

พิมพ์เมื่อ : 2566

จำนวน:  391 หน้า

>> รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว  <<
 

สารบัญ

⇒ *วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)                                          

โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                        

โจทย์อนุกรมตัวเลข                                                                              

โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                   

*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)

โจทย์อุปมา-อุปไมย                                                                                

โจทย์เงื่อนไขทางภาษา                                                                            

โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์                                                                   

โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                  

⇒  *วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)

โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                         

โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ                                            

โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                 

โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                           

โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                               

⇒  *วิชาภาษาอังกฤษ                                                     

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                     

แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation)                                                    

แนวข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)                                                             

แนวข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)                                 

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร                                                 

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานศาลยุติธรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top