หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมบังคับคดี / กระทรวงยุติธรรม (GB)

ผู้เข้าชม 37 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB047
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมบังคับคดี / กระทรวงยุติธรรม (GB)
ISBN : 978-616-216-912-0
พิมพ์ปี :  พฤศจิกายน  2563
จำนวนหน้า : 231 หน้า
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
ขอบข่ายเนื้อหาวิชาที่สอบ
>> ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดินและการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฏหมายที่ดิน
>> ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิห้องชุดและการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามประมวลกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด
>> ความรู้เกี่ยวกับระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน ราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
      จดทะเบียบสิทธิและนิติกรรม พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2538
>> ความรู้เกี่ยวกับสถิติ
>> ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินเบื้องต้น เช่น กระบวนการ ประเมินค่าทรัพย์สินตามมารตรฐานสากล
      หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สิน องค์ประกอบและปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
      หลักการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สิน วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
>> ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ.2557
 
สารบัญ
♥ ประวัติกรมบังคับคดี
♥ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคบคดี กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2561
♥ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20ปี กรมบังคับคดี
♥ พันธกิจ (Mission)
♥ พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
♥ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522
♥ ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์ พ.ศ.2557
♥ ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการประเมินราคาทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนีบม
   ในการจดทะเบียบสิทธิและนิติกรรม และการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
   และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น พ.ศ. 2556
♥ กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559
   ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
   ในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
♥ จดทะเบียบสิทธิและนิติกรรม พ.ศ.2535 และฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2538
♥ สรุปหลักเกณฑ์การขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
♥ กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559
   ประกาศคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายทอดตลาด
♥ ความรู้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิห้องชุดและการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด
   ตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด
♥ หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สิน
♥ ความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติเบื้องต้น
♥ แนวข้อสอบ หลักสถิติเบื้องต้น
 
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีบริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบังคับคดี

Close หน้าต่างนี้
Go Top