หมวดสินค้าหลัก

ครูผู้ช่วย วิชาเอก กศน. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (SP)

ผู้เข้าชม 35 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP060
  • ราคาพิเศษ : 190 บาท
  • ราคาปกติ 200 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ครูผู้ช่วย วิชาเอก กศน. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (SP)
ISBN :  978-616-216-360-9
พิมพ์ :  ธันวาคม  2560
จำนวนหน้า : 234 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
Δ ความรู้เกี่ยวกับ ก.ศ.น.
Δ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
Δ แนวคิด หลักการ ปรัชญา การศึกษานอกระบบ
Δ นโยบาย จุดเน้น การทำงาน ก.ศ.น.
Δ พ.ร.บ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
สารบัญ
     ∝ 8 นโยบายการศึกษา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบัน)
     ∝ แนวข้อสอบ นโยบายการศึกษา รมว.ศธ. จาตุรนต์ ฉายแสง
     ∝ เฉลยคำตอบ
     ∝ คำย่อเกี่ยวกับ กศน. ที่ผู้เข้าสอบ กศน. ควรทราบ
     ∝ นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
     ∝ การศึกาานอกระบบ (Non- formal Education)
     ∝ หลักการจัดการศึกษานอกระบบ
     ∝ ปรัชญา "คิดเป็น" แนวคิด หลักการ "คิดเป็น"
     ∝ แนวคิด ทฤษฏี การเรียนรู้ของผู้ใหญ่
     ∝ การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education)
     ∝ การศึกษาทางไกล (Distance Learning)
     ∝ การจัดการศึกษา กศน. หลักการจัดการศึกษาของชุมชน
     ∝ การปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
     ∝ ศัพท์ที่ควรู้ ด้านการศึกษา / ด้านการเรียนการสอน
     ∝ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกาาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
     ∝ กฏกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและ
         การศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2556
     ∝ กศน. ตำบล ครู กศน. ตำบล
     ∝ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยศูนย์การเรียนชุมชน พ.ศ.2552
     ∝ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยอาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
         และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2522
     ∝ จุดประสงค์การเรียนการสอน
     ∝ แผนการจัดการเรียนรู้
     ∝ ความรู้เกี่ยวกับปรัชญา "คิดเป็น" ปรัชญาและความเชื่อพื้นฐาน กศน.
     ∝ แนวข้อสอบปรัชญา / แนวคิด กศน.
     ∝ แนวข้อสอบ การเรียนรู้ กศน. 
     ∝ แนวข้อสอบ: กศน. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
     ∝ ความรู้เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ / สารสนเทศ
     ∝ แนวข้อสอบ แหล่งเรียรู้ กศน.
     ∝ ความรู้เกี่ยวกับ "การจัดการความรู้"
     ∝ แนวข้อสอบ การจัดการความรู้
     ∝ ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยอย่างง่าย
     ∝ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยอย่างง่าย
     ∝ แนวข้อสอบ - ข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)   
         การศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย
     ∝ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ กศน.
 
 
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) / สังกัดปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top