หมวดสินค้าหลัก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรุงเทพมหานคร เนื้อหาใหม่ล่าสุด (SP)

ผู้เข้าชม 170 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP061
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรุงเทพมหานคร เนื้อหาใหม่ล่าสุด (SP)
ISBN : -- 
พิมพ์ :   พฤษภาคม 2566 
จำนวนหน้า : 220 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก / แบบชีท 
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
Δ ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฎิบัติงาน ดังนี้ 
   - การบัญชีเยื้องต้น เช่น การจัดทำทะเบียนคุมรายรับ รายจ่าย การบันทึกสมุดรายวันทั่วไป
   บัญชีแยกประเภท
   - การจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
   - กระบวนการจัดหาพัสดุตามระเบียบกำหนด
   - การตรวจสอบใบสำคัญเบิกเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
   - การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
Δ ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่
   - พระราชบัญยชีการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
   - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
      และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560
   - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
      การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   - ข้อบัญญัติกรุุงเทพมหานคร เรื่อ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
สารบัญ
→ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการบัญชี
→ ความหมายของการบัญชี
→ แม่บทการบัญชี
→ งบทดลอง (Trail Balance)
→ รายการปรับปรุง
→ งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ หลักการบัญชี ชุดที่ 1
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ หลักการบัญชี ชุดที่ 2
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ หลักการบัญชี ชุดที่ 3
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
     และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
→ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
     จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
→ แนวข้อสอบ กฏกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
     จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
→ แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
     การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การตรวจเงิน พ.ศ. 2555
→ แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
     หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณ รายจ่าย การโอนเงินจัดสรร 
→ แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
     การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
→ แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ SP Academy

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top