หมวดสินค้าหลัก

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรุงเทพมหานคร เนื้อหาใหม่ล่าสุด (SP)

ผู้เข้าชม 19 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP062
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กรุงเทพมหานคร เนื้อหาใหม่ล่าสุด (SP)
ISBN : -- 
พิมพ์ :   พฤษภาคม 2566 
จำนวนหน้า : 220 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก / แบบชีท 
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น Χ ไม่มีบริการ Χ ไฟล์ PDF E-BOOK ***
 
หลักสูตรการสอบ
ΔΔ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ได้แก่ 
    ∝ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ∝ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ2475 และที่อก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ∝ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รงมถึงกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ∝ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ∝ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
        และ กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    ∝ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซิน
        และน้ำมันที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก พ.ศ. 2558
    ∝ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ. 2564
 
สารบัญ 
→ ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
→ ความเป้นมาและความสำคัญของปัญหาการจัดเก็บรายได้
→ กทม. มั่งคั่ง เขาหาเงินมาจากไหนบ้างมาดูกัน
→ รายได้ของ กทม. ส่วนที่จัดเก็บเอง
→ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีอุ้มคนรวยจริงหรือ
แหล่งรายได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
→ การจัดเก็บรายได้ ปี งบฯ 2565
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
→ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
→ แนวข้อสอบ ข้อสอบภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
→ แนวข้อสอบ วิชาภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
→ แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
→ แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร
     สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมัยที่คล้ายกัน น้ำมันดีเซลและน้ำใันที่คล้ายกัน
     และก๊าซปิโตรเลียมจาดสานการค้าปลีก พ.ศ. 2558
→ แนวข้อสอบ ข้อบัญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ.2564
→ แนวข้อสอบ หน้าที่และความรับผิดในการปฎิบัติหน้าที่ราชการตลอดจนเจตคติ
     และจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
→ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลและลบันทีกข้อมููล
     ทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในช่ายชำระภาษีในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
→ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถ
     ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
→ แนวข้อสอบ เกี่ยวกับสมรรถนะในการทำงาน
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP Academy

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top