หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (TBC)

ผู้เข้าชม 158 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1255
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 2566
จำนวนหน้า : 285 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                                                                       

✰✰ *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                        

✰✰ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                 

✰✰ *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                  

✰✰ *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564                                                                             

✰✰ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                   

✰✰ *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

✰✰ *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                    

✰✰ *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                       

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                           

✰✰ *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                        

✰✰ *ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                  

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      

✰✰ *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                         

✰✰ *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                       

✰✰ *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์           

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การวิจัยแห่งชาติ / สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top