หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ พนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (TBC)

ผู้เข้าชม 146 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1257
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ พนักงานนโยบายและแผนงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (TBC)

พนักงานราชทั่วไปประเภททั่วไป
ISBN :  --
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 2566
จำนวนหน้า : 302 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

✰✰ *ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                      

✰✰ *ปภ. 4.0                                                                                                                                 

✰✰ *พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                           

✰✰ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

✰✰ *แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                        

✰✰ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4             

✰✰ *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                

✰✰ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

✰✰ *แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

✰✰ *พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย พ.ศ. 2550                                                         

✰✰ *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย พ.ศ. 2550                                

✰✰ *ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์สาธารณภัย การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศและของโลก 

✰✰ *แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ                                                                                                     

✰✰ *นโยบายรัฐบาล                                                                                                                

✰✰ *แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13                                              

✰✰ *แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                           

✰✰ *แนวข้อสอบความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน        

✰✰ *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                       

✰✰ *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            

✰✰ *แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3                 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Close หน้าต่างนี้
Go Top