หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นิติกรปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม (TBC)

ผู้เข้าชม 300 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1262
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมหม่อนไหม (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 2566
จำนวนหน้า : 280 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

∞ *ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม                                                                                       

∞ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                                    

∞ *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                

∞ *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                          

∞ *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                           

∞ *แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                       

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561     

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                     

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                                 

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2550                            

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550                               

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2551                          

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542                                                               

∞ *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2532 

∞  *ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา                                                                              

∞ *ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา                                                  

∞ *ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                                     

∞ *ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน                                                                                    

∞ *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมหม่อนไหม

Close หน้าต่างนี้
Go Top