หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมควบคุมมลพิษ (TBC)

ผู้เข้าชม 183 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1264
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมควบคุมมลพิษ (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :    พฤษภาคม 2566
จำนวนหน้า : 314 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

∞ *ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ                                                                                   

∞ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                 

∞ *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

∞ *ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544                                                   

∞ *แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

∞ *ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555                                           

∞ *แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                           

∞ *พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                          

∞ *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             

∞ *ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                       

∞ *แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560   

∞ *แนวข้อสอบรวมกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

∞ *ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                        

∞ *ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                          

∞ *การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

∞ *ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 

∞ *แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ                                                                                      

∞ *แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน                                                                                

∞ *แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                            

∞ *แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                        

∞ *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น            

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมควบคุมมลพิษ

Close หน้าต่างนี้
Go Top