หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมควบคุมมลพิษ (TBC)

ผู้เข้าชม 106 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1273
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมควบคุมมลพิษ (TBC)

ISBN :  --
พิมพ์ปี :    ปี 2566
จำนวนหน้า : 284 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 
สารบัญ

∞ ****ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ                                                                              

∞ ****พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                       

∞ ****แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                  

∞ ****ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                    

∞ ****แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564                                                                             

∞ ****แนวข้อสอบรวมกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

∞ ****ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562                                                                  

∞ ****แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                

∞ ****ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

∞ ****แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563                 

∞ ****ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

∞ ****แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          

∞ ****หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                               

∞ ****ความรู้เกี่ยวกับบัญชีการเงิน                                                                                          

∞ ****การจัดทำรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน                                                       

∞ ****แนวข้อสอบการเงินและบัญชี                                                                                

∞ ****เทคนิคการสอบสัมภาษณ์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมควบคุมมลพิษ

Close หน้าต่างนี้
Go Top