หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) (TBC)

ผู้เข้าชม 177 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1277
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี :    ปี2566 
จำนวนหน้า : 276  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                  

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                            

*การสื่อสารข้อมูล                                                                                                    

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 (ฉบับย่อ)                                                               

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570)              

*ความรู้เกี่ยวกับระบบติดตามและประมวลผลแห่งชาติ (eMENSCR)                                             

*การวิเคราะห์ข้อมูลและการวางแผนโครงการ                                                                       

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ

*แผนงาน/โครงการ                                                                                              

*การติดตามประเมินผล                                                                                                

*การวิเคราะห์นโยบายหรือแผนงาน                                                                             

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                          

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                             

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                  

*แนวข้อสอบความรู้ด้านงบประมาณ                                                                         

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร์ / กอ.รมน.

Close หน้าต่างนี้
Go Top