หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (TBC)

ผู้เข้าชม 15 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1280
  • ราคาพิเศษ : 272 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (TBC)
ISBN : BB-308
พิมพ์ปี :    ปี2566
จำนวนหน้า : 405  หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย                                                                                

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558         

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                    

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                 

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                         

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563             

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ.2565                                              

*นโยบายรัฐบาล พ.ศ.2566                                                                                           

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การปกครองและการบริหารราชการ

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การปกครองและการบริหารราชการ     

*ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)                                                                

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                               

*ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithm)                         

*ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์                            

*ความรู้เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป                                                   

*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                                 

*ระบบการสื่อสารข้อมูล (Data communication system)                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ                                                     

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                                                           

*การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Deep Learning)       

*นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561 – 25680) 

*เเนวโน้มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโลกอนาคต                                                              

*ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานประยุกต์                                            

*การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น PHP , HTML , JAVA , Python                               

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                  

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top