หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) (TBC)

ผู้เข้าชม 26 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1288
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) (TBC)
ISBN :  BB-314
พิมพ์ปี :    ปี 2566
จำนวนหน้า : 304 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ                                                     

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560                                                

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)                                                    

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                            

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                        

*พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565                                                  

*พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562                                                

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การปกครอง การบริหาราชการและนโยบายรัฐบาล                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 4.0                                                                                   

*มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)                                                                

*นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2566 – 2580)                

*แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ.2566 – 2570)              

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน                                                           

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                          

*การจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                          

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การวิเคราะห์และการติดตามประเมินผลโครงการและการปฏิบัติงาน                                           

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                 

*แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                

*(ร่าง)นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566 – 2570)                          

*การบริหารราชการและงบประมาณ                                                                                 

*การบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                            

*การพัฒนาระบบราชการ                                                                                               

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน          

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top