หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) (TBC)

ผู้เข้าชม 14 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC1289
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) (TBC)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี :    ปี 2566
จำนวนหน้า : 311 หน้า
รูปแบบ :   ปกใส เย็บแม็ก แบบชีท 
 

สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                                                

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ทางด้านสาธารณภัย ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สารสนเทศ การปกครอง การบริหารและนโยบายรัฐบาล                                                

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ทางด้านสาธารณภัย ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สารสนเทศ การปกครอง การบริหารและนโยบายรัฐบาล                              

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534                                                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                            

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                               

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

*ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับการออกแบบและการดูแลระบบด้านความมั่นคงปลอดภัย                           

*ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ                                                                                   

*ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับระบบงานและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                        

*แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Close หน้าต่างนี้
Go Top