หมวดสินค้าหลัก

LAW2115 / LAW2015 / LA215 / LW215 สรุปกฎหมายธุรกิจ 1

ผู้เข้าชม 12,633 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2115S
  • ราคาพิเศษ : 52 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW2115 / LAW2015 / LA215 / LW215 สรุปกฎหมายธุรกิจ 1

สรุปฉบับพิเศษสุด LW 215 กฎหมายธุรกิจ 1(รหัสเก่า LA 234)
เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ
หมวด 1  บุคคล
 + ส่วนที่ 1 บุคคลธรรมดา
    บทที่ 1 การเริ่มต้นและการสิ้นสุดสภาพบุคคล
    บทที่ 2 สิ่งซึ่งได้แก่สภาพบุคคล
    บทที่ 3 ความสามารถของบุคคล
 + ส่วนที่ 2 นิติบุคคล
หมวด 2  นิติกรรม
    บทที่ 1 ความหมายของนิติกรรม
    บทที่ 2 หลักเกณฑ์แห่งความสมบูรณ์ของนิติกรรม
    บทที่ 3 การแสดงเจตนา
    บทที่ 4 ผลสมบูรณ์ของการแสดงเจตา
    บทที่ 5 โมฆะกรรมและโมฆียะกรรม
หมวด 3  สัญญาซื้อขาย
    บทที่ 1 ความหมายของสัญญาซื้อขาย
    บทที่ 2 ประเภทของสัญญาซื้อขาย
    บทที่ 3 แบบสัญญาซื้อขาย
    บทที่ 4 การโอนกรรมสิทธิ์
    บทที่ 5 สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ขาย
    บทที่ 6 สิทธิหน้าที่ของผู้ซื้อ
หมวด 4  ตั๋วเงิน
 + ส่วนที่ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป
 + ส่วนที่ 2 ตั๋วแลกเงิน
     บทที่ 1 การออกและรายการตั๋วแลกเงิน
     บทที่ 2 การโอนและการสลักหลัง
     บทที่ 3 การรับรองตั๋วแลกเงิน
     บทที่ 4 การอาวัลตั๋วเงิน
     บทที่ 5 การใช้เงินตามคั๋วเงิน
     บทที่ 6 สิทธิไล่เบี้ยตามตั๋วเงิน
 + ส่วนที่ 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
 + ส่วนที่ 4 เช็ค
    บทที่ 1 ลักษณะของเช๊ค
    บทที่ 2 การยื่นเช๊คเพื่อให้ใช้เงิน
    บทที 3 สิทธิและอำนาจหน้าที่ของธนาคาร
    บทที่ 4 การรับรองเช๊ค
    บทที่ 5 เช๊คขีดคร่อม
 + ส่วนที่ 5 อายุความ


สรุปเนื้อหา กฎหมายธุรกิจ 1 อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

 
 
 
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2115/ 2015 / LA215 / LW215

Close หน้าต่างนี้
Go Top