หมวดสินค้าหลัก

STA2016 / ST206 สรุปสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ผู้เข้าชม 11,412 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : STA2016S
  • ราคาพิเศษ : 66 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

STA2016 / ST206 สรุปสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสถิติ

บทที่ 2 ความน่าจะเป็น

บทที่ 3 การประมาณค่า

บทที่ 4 การทดสอบสมมุติฐาน

บทที่ 5 การทดสอบไคสแควรื

บทที่ 6 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

บทที่ 7 การถดถอยและสหสัมพันธ์

บทที่ 8 ทฟษฎีการตัดสินใจ

บทที่ 9 กำหนดเชิงเส้น

บทที่ 10 ปัญหาการขนส่ง

บทที่ 11 ปัญหาการมอบหมายงาน

บทที่ 12 การจำลองตัวแบบ

ภาคผนวก ตารางสถิติ

 

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
 

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด STA2016 / ST206

Close หน้าต่างนี้
Go Top